Az alapítványról
 

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK

ORSZÁGOS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYA


AZ OKTATÁS ÉS A KULTÚRA TÁMOGATÁSÁRA

 

Alapító Okirata

 
Alapítva: 2014. október 1.
 
Egységes szerkezetbe foglalás: 2017. december 1.
 
 
Készítette:
Dr. Gremsperger Gábor ügyvéd
1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I/3.

 

ALAPÍTÓ OKIRAT
 
melyet az alulírott alapító a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, illetve a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseivel összhangban, figyelemmel az 1-8/2017 (12.01.) számú alapítói határozatokban foglaltakra, az alábbi tartalommal fogad el:
 
I. Általános rendelkezések
 
1.      Az Alapítvány elnevezése: Családi Vállalkozások Országos Egyesület Közhasznú Alapítványa az Oktatás és a Kultúra Támogatására
         
         Az Alapítvány rövid neve:Családi Vállalkozások Országos Egyesület Közhasznú Alapítványa
 
2.      Az Alapítvány székhelye1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. I/2.
 
3.      Az Alapítvány alapítója:
 
          Családi Vállalkozások Országos Egyesülete
          Székhelye: 1013 Budapest, Lánchíd u. 7-9. I/2.
          Nyilvántartási száma: 20-02-0002702
          Képviselőjének neve: Dr. Rudas László elnök
          Lakóhelye: 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. II. em. 2. ajtó.
 
4.       Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
 
5.       Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
 
6.       Csatlakozás az Alapítványhoz:
 
          Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat,ha az Alapítvány céljaival egyetért, azt vagyonrendeléssel vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is, és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról az Alapítvány kuratóriuma („Kuratórium”) dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli.
 
 
II. Az Alapítvány célja és tevékenysége
 
1.    Az Alapítvány célja:
 
A családi vállalkozásokat érintő generációváltás kérdése komoly gazdasági gondot jelent a magyar gazdaság helyzetében. Az Alapítvány egyik célja éppen ezért a fiatal, illetve kezdő vállalkozók hosszantartó támogatása, felnőttképzése nem anyagi, de pénzértékű eszközökkel.
A kezdő vállalkozók szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztése érdekében az Alapítvány tréningeket, workshopokat szervez, szakosított gazdálkodási szakanyagokat készít és készíttet.
Az Alapítvány Alapítója több egyetemmel és főiskolával kötött együttműködési megállapodást, mely megállapodás alapján az Alapítvány – a felsőoktatásban folyó elméleti oktatást kiegészítve - gyakorlati példákkal kívánja bővíteni a fiatalok üzleti ismereteit szakmai találkozóin, tréningjein.
Az Alapítvány célja továbbá a kultúra támogatása egyrészt azzal, hogy kezdő művészeknek megjelenési lehetőségét biztosít, másrészt azzal, hogy pódiumot ad az irodalmi és kulturális értékeink bemutatására, melynek keretében Magyarország elismert művészeit, magas szintű kulturális valamint tudományos értékeket képviselő alakjait hívja meg az általa szervezett közönségtalálkozóira.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében adományokat gyűjt, létrehozza és működteti a szükséges intézményeket, promóciós és reklám tevékenység végez.

2.   Az Alapítvány tevékenysége:  
 
Az Alapítvány céljának megfelelően – az Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján – az alábbi közhasznú tevékenységet fejti ki:


  Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely
1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés felnőttoktatás Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) a)-u)
2. Kulturális tevékenység Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása; művészeti önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)
3. Kulturális tevékenység előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7.
4. Kulturális tevékenység Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. § (1)
 
Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az Alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.
 
Az Alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www.mentorlanc.hu internetes honlapján/adatlapján, valamint az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.mentorlanc.hu internetes honlapján/adatlapján és az Alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.
 
III. Az Alapítvány vagyona
1.      Az Alapítvány célja teljesítésére rendelt vagyona 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint, amely összeget az Alapító teljes egészében az Alapítvány rendelkezésére bocsátott oly módon, hogy azt pénzintézetnél elkülönített bankszámlán helyezte el, és annak tényét az Alapítvány nyilvántartásba vétele iránt eljáró illetékes Törvényszéknél igazolta.
2.       Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósulása érdekében – azokat nem veszélyeztetve – vállalkozási tevékenységet is folytat, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.
3.       Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 
4.       Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.
 
5.       Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.
6.       Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, továbbá a kuratórium által meghatározott egyéb befektetési lehetőségekre fordíthatja. A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
7.       Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
8.       Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítói, tagjai – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 
IV. Az Alapítvány vagyonának felhasználása
 
1.       Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona, valamint annak hozadékai, illetve adományok és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.
 
2.       A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti, és a jelen Alapító Okiratban rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások felhasználásáról. A támogatások odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.
3.       A támogatások odaítélése pályázati úton keresztül történik. A pályázóknak be kell mutatnia üzleti tervüket, hitelt érdemlően kell bizonyítani, az igényelt támogatás munkához való feltételen szükségességét.
          Indokolt esetben a Kuratórium elfogadhat pályázói javaslatot megvásárolható eszköz vonatkozásában.
4.       Az Alapítvány Kuratóriuma a pályázaton nyert anyagi támogatás felhasználását ellenőrzi.
5.       Az Alapítvány kuratóriuma legalább negyedévente egy alkalommal bírálja el a beérkezett pályázatokat, és a rendelkezésre álló anyagi fedezet illetve egyéb lehetőség alapján dönt, az odaítéléséről.
A pályázatok (zártkörű) kiírásáról a Társszervezetek tagjai írásban értesülnek.
 
 
V. Az Alapítvány működése
 
1.       Az Alapítvány döntéshozó és képviseleti szerve az 5 fős Kuratórium. A Kuratórium határozatlan időre jön létre. A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról az Alapító dönt. A Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító bízza meg határozatlan időtartamra a mai nappal.
A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy.
A Kuratórium 5 tagból áll.
Kuratórium:
Elnök:
Dr. Berendi Péter
lakóhelye: 1112 Budapest Nevegy u 6. fsz. 1.
anyja neve: Sajó Valéria
 
Tagok:
Dr. Deák Csaba Tamás
lakóhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Erdőalja utca 19.
anyja neve: Fürst Edit
 
Karcsics Éva
lakóhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 72. 2. emelet 7.
anyja neve: Ágoston Éva Irén
 
Dr. Csővári István
lakóhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 4. 3. em. 11.
anyja neve: Kastély Erzsébet
 
2.       A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
a)     a kuratóriumi tagságról való lemondással;
b)    visszahívással, ha a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti;
c)     a tag halálával;
d)     a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3)-(4) bekezdésében, a Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38.-39 §-aiban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével
 
3.   A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a)   akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesíti;
b)   akivel, vagy akinek rokonával a határozat szerint szerződést kell kötni;
c)    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d)    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
e)    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f)     aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 
4.     Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
5      A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.
 
6.     A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, ezen tevékenységükkel összefüggésbenfelmerült és igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak.
 
7.     A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratóriumszükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egyszer ülésezik.
8.     Az ülésta napirend megjelölésévela Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium üléseit írásbeli meghívóval kell az ülés előtt legalább nyolc nappal összehívni. A meghívónak – amelyet az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni – tartalmaznia kell az Alapítvány nevét, székhelyét, a kuratóriumi ülés helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pontok írásbeli előterjesztését. 
9.    Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni harminc napon belül az Alapítvány felügyelő bizottságának („Felügyelő bizottság”) kezdeményezésére vagy 3 kuratóriumi tag írásbeli kérésére. Ha a Kuratórium elnöke a Felügyelő bizottság kezdeményezése ellenére nem hívja össze a Kuratórium ülését, akkor azt a Felügyelő bizottság is összehívhatja.
10.  A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább 3 tag jelen van. A Kuratórium ülésén valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.
11.  A kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg, nyilvános ülésen.   Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.
12.  A Kuratórium ülésein született döntésekről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő [tizenöt (15) napon belül] meg kell küldeni. A Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással.
13.  A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet („Határozatok Könyve”), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás estén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, és az Alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni.
14.  A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
15.  Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:
 
-      az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
-      a közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
-      a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról;
-      az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról;
-      kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
-      az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelő meghatározásáról, módosításáról;
-      csatlakozási kérelmek elbírálásáról;
-      a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
-      döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
-      a jelen Alapító Okirat III/4 pontjára tekintettel befektetési szabályzat elfogadásáról;
-      dönt saját működési rendjéről;
-      minden más, az Alapítvány tevékenységét lényegesen befolyásoló kérdésről;
-      javaslatot tesz az Alapító elnökségének az alapító okirat esetleges módosítására;
-      meghatározza az Alapítvány aktuális céljait, ezeknek megfelelő pályázatokat ír ki, és azokat elbírálja;
-      dönt egyéb támogatási kérvényekről;
-      az Alapítvány javára tett befizetések elfogadásáról;
-      gazdálkodik az Alapítvány vagyonával;
-      elkészíti az éves költségtervet;
-      ellenőrzi az Alapítványi támogatások cél szerinti felhasználását;
-      évente beszámolót készít az Alapítvány működéséről, és azt az Alapító közgyűlésén ismerteti;
-      a kuratórium gazdálkodási elszámolását január 1-től december 31-ig tartó időszakra készíti;
-      a kuratórium döntései végrehajtására, döntési alternatívák kidolgozására, a gazdasági ügyeknek a kuratóriumi döntéseknek és a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő intézésére irodát működtethet;
-      döntés hozatal a kuratórium elnöke által a kuratórium elé felterjesztett SzMSz és egyéb szabályzatok elfogadásáról.
 
16.     A Kuratórium elnökének feladatköre:
 
-      az Alapítvány önálló képviselete;
-      az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés egy másik kuratóriumi tag együttes aláírásával;
-      a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése;
-      a megválasztását követő 30 napon belül létrehozza az új kuratóriumot;
-      vezeti a kuratórium üléseit;
-      külső személyek, szervezetek felé képviseli az Alapítványt;
-      a kuratóriumi döntések alapján szerződéseket köt, illetve szerződéskötésre felhatalmazza a kuratórium más tagját;
-      a kuratórium döntése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat;
-      a kuratórium döntései alapján utalványozási jogot gyakorol;
-      megbízásának lejárta után, illetve visszahívása esetén 30 napon belül átadja az Alapítvánnyal kapcsolatos ügyeket az új elnöknek. A kuratórium elnökét 5 évre választja az Alapító;
-      az Szervezési és Működési Szabályzatmegalkotása az alapítást követő 3 hónapon belül;
-      a Szervezési és Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok megalkotása és annak elfogadásra a kuratórium elő való felterjesztése.

17.    A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.
 
18.    Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében.
19.    A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítóknak legalább évente egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
20.    A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.
21.    Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérleg fordulónappal köteles beszámolót készíteni.
22.    Az éves beszámolót annak elfogadástól számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.
23.    A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja.
24.    Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére megküldeni.
25.    A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
26.    A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
27.    Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló közlésével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.
 
VI. Az Alapítvány képviselete
 
1.   Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli határozatlan időre.
 
 Az Alapítvány képviselője:
 
név: Dr. Berendi Péter
anyja neve: Sajó Valéria
lakcíme: 1112 Budapest Nevegy u. 6. fszt.1.
 
Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és a Kuratórium egy másik tagjának együttes aláírása szükséges.
 

VII. A Felügyelő bizottság

 
1.    Az Alapító az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére Felügyelő bizottságot hoz létre. A Felügyelő bizottság tagjait, továbbá a bizottsági tagok közül annak elnökét határozatlan időreaz Alapító kéri fel.
 
Felügyelő bizottság:     
Elnök:
Lengyel Tibor
lakóhelye:1173 Budapest, Uszoda utca 3. A ép. 3;
anyja neve: Földes Katalin
 
Tagok:
Papp Szilvia
lakóhelye: 1103 Budapest, Gergely utca 72. fsz. 1.
anyja neve: Buzás Emilia
 
Dobos Lászlóné(született: Dénes Mária)
lakóhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 2. em. 10.
anyja neve: Laurinyecz Mária
 
 A Felügyelő bizottság tagjai a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
 
2.   A Felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Felügyelő bizottság döntését ülésein hozza meg, a Felügyelő bizottság ülését a Felügyelő bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármelyik felügyelő bizottsági tag is összehívhatja. A Felügyelő bizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van. A Felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával hozza. A Felügyelő bizottság üléséről az elnök jegyzőkönyvet vezet.
3.    A Felügyelő bizottság köteles az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott  alapítványi célokkal.
4.    A Felügyelő bizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A Felügyelő bizottság jogosult továbbá az Alapítvány ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Alapítvány üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.
5.    A Felügyelő bizottság tagjai az Alapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
6.    A Felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
8.    A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.
9.    Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja továbbá az a személy, aki
a)    a Kuratórium elnöke vagy tagja;
b)    az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c)    az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül –kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –; illetve
d)    az a)-c) pontban meghatározott személyek Hozzátartozója.
 
10.   A felügyelő bizottsági elnöki tisztség megszűnik a felügyelő bizottsági tagság megszűnésével.
11.   A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a)     a tisztségből való visszahívással;
b)     a megbízatás lejártával;
c)      a tag halálával;
d)      lemondásával.
 
12.   A Kuratórium az Alapítvány számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáról és a Felügyelő bizottság írásbeli véleménye alapján jogosult dönteni. Az Alapítvány tevékenységének eredményéről és az Alapítvány működéséről a Felügyelő bizottság az Alapítónak évente jelentést tesz, amelyről a Kuratóriumot tájékoztatja.
13.   A Felügyelő bizottság szervezeti és ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.
 
VIII. Összeférhetelenségi szabályok vezető tisztségviselőkre
         
Az Alapítvány vezető tisztségviselői a Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
 
1.     Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 
2.     Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
 
3.     Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
 
4.     Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 
5.     Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
 
6.     Az alapító, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
 
7.     Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
 
a)     amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)     amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)      amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d)      amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
IX. Záró rendelkezések
 
1.     Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnés esetén az Alapítvány vagyonát – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.
2.     Az Alapítvány –célja megvalósítása érdekében –együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.
3.     A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata rendelkezik.
4.     A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az alapítványról szóló rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
5.     Az Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, hat (6) példányban aláírta.

Budapest, 2017. december 01.
 
 
……………………………………..........................
Családi Vállalkozások Országos Egyesülete
Képviselőjének neve: Dr. Rudas László elnök
Alapító
 
Alulírott dr. Gremsperger Gábor ügyvéd (székhely: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 3. 1/3.) a mai napon ellenjegyzésemmel igazolom és szárazbélyegzőmmel hitelesítem, hogy a jelen alapszabály szövege megfelel a 2017. november  20. napján az Alapító által meghozott, 1-8/2017. (12.01.) számú határozatokba foglalt tartalmaknak, valamint hogy a jelen okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt felek az iratot előttem írták alá.
Ellenjegyzem Budapesten, 2017. december 01. napján
 
 
……………………………………....
dr. Gremsperger Gábor ügyvéd
1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I/3.

 Mentor Lánc Alapítvány mint a CSVOE ALAPÍTVÁNY előd tevékenysége

A Családi Vállalkozások Országos Egyesülete az Általános Vállalkozási Főiskolával (ÁVF), a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével (FIVOSZ) és a Nemzeti Innovációs Hivatallal (NIH) együttműködve megkereste néhány vállalkozás alapítását tervező vagy az indulás elején lévő vállalkozó fiatalt, és felajánlotta a CSVOE tapasztalt vezetőinek segítségét, valamint a rendezvényeinken való részvétel lehetőségét, mintegy mentorálásként.
A komoly érdeklődésre tekintettel a mentortevékenységet kiterjesztettük és elindítottuk a Mentor Láncot. Feladatunknak tekintjük a fiatalok, a kezdő vállalkozók támogatását, nevelését, a gazdasági életbe való bekapcsolását is.
A Mentor Lánc program keretében az ÁVF hallgatói közül az intézménnyel közösen mentoráltakat választunk, akiket nemcsak az egyesület munkájába vonunk be, hanem fórumot biztosítunk számukra ötleteik bemutatására, problémáik megvitatására és üzleti kapcsolataik építésére is. A programba terveink szerint a NIH is bekapcsolódik majd. Partnerünk, a Startup-Sprinter pedig további szakmai tanácsokat, anyagi támogatást biztosíthat az új generáció számára ötleteik megvalósításához.

A Mentor Lánchoz a partnerek által ajánlott fiatalok mellett bárki csatlakozhat.

A Mentor Lánc a családi cégeken belüli generációváltást is segíti. A program bekapcsolja a munkába a visszavonuló, de még aktív vállalkozás alapítókat is, akik így évtizedes tapasztalataikat megosztva támogathatják a jövő vállalkozóit

Sajnálatos módon, az elképzelt anyagi támogatások, és a pályázatokon való részvétel anyagi igénye, gyakorlatilag nem realizálódott. Ezért az Alapító és a Kuratórium közösen úgy határozott, hogy a közcélúság követelményinek és az egyéb elképzelt tevékenységeknek megfelelően, új név alatt, részben új kuratóriumi tagokkal folytatja munkáját.

Az új név az Alapítvány vonatkozásában azt is jelenti, hogy a tevékenység szorosan kapcsolódik az Alapító tevékenységéhez. Megcéloztuk a KÖZHASZNÚSÁG adománygyűjtő lehetőségét, amelyet az illetékes Szervezet tudomásul vett, és elismerve az egyéb tevékenységeinket lehetőséget biztosított 2019-től az adomány gyűjtésére.

A Honlapunkat megújítottuk, ahol folyamatos információkat lehet olvasni az Alapítvány tevékenységéről.
Célkitűzéseink

Közismert, hogy a Családi Vállalkozásokat érintő generációváltás kérdése komoly gazdasági gondot jelent a magyar gazdaság helyzetében. Átérezve ennek fontosságát, a fiatal, illetve kezdő vállalkozók hosszantartó segítését, felnőttképzését nem anyagi, de pénzértékű eszközökkel kívánjuk támogatni.

Ennek keretében tréningeket, workshopokat szervezünk, szakosított gazdálkodási szakanyag készítésével, és annak előadásával,folyamatosan kívánjuk fejleszteni a szakmai ismereteiket.

Az Alapítvány és a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete, több egyetemmel és főiskolával kötött együttműködési megállapodást. Ennek keretében kívánunk bekapcsolódni az ott folyó elméleti oktatás, gyakorlati példákkal történő kiegészítésével.
Átérezve Magyarország folyamatos fejlődésének egyik lényeges elemét, a kultúra támogatását vettük tervbe.

Meglévő eszközeink, és az Alapítványban közreműködők idevonatkozó felkészültségét figyelembe véve, szeretnénk sok fiatal - kezdő művésznek megjelenési lehetőségét biztosítani.
Továbbiakban magas szintű irodalmi, és kulturális értékek bemutatásának szeretnénk pódiumot teremteni.
Tudományos értékű népszerű ismeretek előadásának szervezését kívánjuk megvalósítani.

Tervezzük,- szakembereink segítségével, - a már működő vállalkozások, gondot okozó problémáinak megoldás javaslatát,a hozzánk fordulók számára.

Szeretnénk a még egyetemre járó, de már vállalkozást működtető fiatalok javaslatait figyelembe venni, a kezdő vállalkozók számára szervezett tréningeinken.

Az Alapítvány nyomon követi a generációváltással kapcsolatos, folyamatosan felszínre kerülő nehézségeit, és megkiséreli megfeleő válaszok ajánlását.
©2020 - CSVOE Közhasznú Alapítvány - 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9.

Keresés