Kuratórium


CSVOE Alapítvány új vezetősége:

Kuratórium:
Elnök:
dr. Berendi Péter            CSVOE Elnökhelyettese
 
Tagok:
dr. Deák Csaba                          Miskolci Egyetem Kancellárja    
Dr. Karcsics Éva                         Neumann János Egyetem tanára
Borbély László                           ügy vez ig. CSVOE tag
Pál Attila                                    ügy vez ig. CSVOE tag
Lakatosné Lukács Zsuzsanna    igazgató
Dr. Csővári István                      Ügyvéd  CSVOE tag

 

Felügyelő Bizottság:
Elnök:  Schwarczenberger Mária igazgató CSVOE tag
Papp Szilvia,  Könyvelési Iroda tulajdonos
Dobos Lászlóné, V. ker Önkormányzat Ellenőrzési Osztály

 

Az Alapítvány irányítása

Az Alapítványt 7 tagú Kuratórium irányítja,és 3 tagú Felügyelő Bizottság

ellenőrzi

1. A kuratórium feladatai:

A kuratórium

– dönt saját működési rendjéről.

– járulékos szabályzatok elfogadásáról,

– minden más, az alapítvány tevékenységét lényegesen befolyásoló kérdésről;

– javaslatot tesz a CSVOE elnökségének az alapító okirat esetleges módosítására;

– meghatározza az alapítvány aktuális céljait, ezeknek megfelelő pályázatokat ír ki, és azokat elbírálja;

– dönt egyéb támogatási kérvényekről,

– az alapítvány javára tett befizetések elfogadásáról,

– gazdálkodik az Alapítvány vagyonával,

– elkészíti az éves költségtervet;

– ellenőrzi az alapítványi támogatások cél szerinti felhasználását;

– évente beszámolót készít az Alapítvány működéséről, és azt a CSVOE közgyűlésén ismerteti.

A kuratórium gazdálkodási elszámolását január 1-től december 31-ig tartó időszakra készíti.

A kuratórium döntései végrehajtására, döntési alternatívák kidolgozására, a gazdasági ügyeknek a kuratóriumi döntéseknek és a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő intézésére irodát működtethet.

2. A kuratórium elnökének feladatai:

Az elnök

– a megválasztását követő 30 napon belül létrehozza az új kuratóriumot;

– vezeti a kuratórium üléseit;

– külső személyek, szervezetek felé képviseli az Alapítványt;

– a kuratóriumi döntések alapján szerződéseket köt, illetve szerződéskötésre felhatalmazza a kuratórium más tagját.

– a kuratórium döntése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat a titkár(titkárság) személyével kapcsolatban, ha az munkadíjért dolgozik.

– a kuratórium döntései alapján utalványozási jogot gyakorol.

– megbízásának lejárta után,illetve visszahívása esetén 30 napon belül átadja az Alapítvánnyal kapcsolatos ügyeket az új elnöknek. A kuratórium elnökét 5 évre választja, az alapító.

3. A kuratórium titkárának (ügyintéző) feladatai:

A titkár (ügyintéző)

– biztosítja az Alapítvány működéséhez szükséges feltételeket.

– gondoskodik a kuratóriumi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, a határozatok előírás szerinti vezetéséről.

– a kuratórium döntései alapján, az elnök távolléte esetén egy kuratóriumi taggal közösen utalványozási jogot gyakorol.

– javaslatot tesz az Alapítvány napi működéséhez szükséges kiadásokról.

– gondoskodik a törvényes előírások betartásáról, és az Alapítvány pénzügyi beszámolójának elkészítéséről;

– szervezi a sajtó- és reklámkapcsolatokat (kuratórium döntése szerint)

– tevékenységének megszűnése esetén a folyamatos ügyvitelt is szem előtt tartva gondoskodik az ügyek 30 napon belüli, teljes körű átadásáról.

4. A kuratórium ülései:

A kuratórium, szükség esetén, de legalább negyedévente tartja üléseit. Az üléseket az elnök javaslatára a titkár hívja össze. Ülést kell összehívni akkor is, ha ezt akár egy tag is írásban, cél megjelölésével kéri. A meghívót a napirendi pontok feltüntetésével, írásban kell kiküldeni az ülés időpontja előtt legalább 10 nappal.

Az ülés akkor határozatképes, ha a tagság fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.(Távolléte estén a döntést el kell napolni).A kuratórium üléseiről hitelesített jegyzőkönyv készül, a határozatokat pedig

sorszámozottan be kell vezetni a határozatok tárába.

5. A kuratóriumi tagok anyagi juttatásai:

A kuratórium tagjai munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. A munkavégzés során felmerülő, és az Alapítvánnyal összefüggő kiadások, a kuratórium tagjai számára számla ellenében elszámolásra kerülnek.

Minden pénzügyi év végén, a kuratóriumi tagoknak tiszteletdíj adható. Ennek nagysága az Alapítvány pénzügyi helyzetétől (mérleg eredmény) függ. A tiszteletdíj mértékét az alapító, a Kuratórium javaslata alapján határozza meg. A kuratóriumi tagok, az általuk vezetett tréningek, képzések, work shop – ok vezetéséért, számlázott óradíjban részesülhetnek.
CSVOE Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi megbeszélés
2018. március 22.

Jelen vannak:
dr. Berendi Péter, a Kuratórium elnöke
dr. Deák Csaba (Miskolci Egyetem)
Karcsics Éva,(Neumann János Egyetem)
dr. Csővári István jogász,
Kuratóriumi tagok
Fehér Krisztián CSVOE Főtitkár,
Borbély László CSVOE tag, ügyvezető,
mint vendégek
Lengyel Tibor Felügyelő Bizottsági elnök,
Papp Szilvia FB tag

Időpont:
2018. március 22.

Tárgy:
Beszámoló a bekövetkezett személyi, és az Alapítvány működését érintő változásokról. Tájékoztató a 2018 évi tervekről.
Előadó: dr. Berendi Péter elnök
A megbeszélés teljes tartalmi anyagát a jelenlévők megkapták. Az anyagot az alapító CSVOE elnöksége korábban tudomásul vette.

Személyi változások:
A kuratórium új tagja: dr Csővári István ügyvéd
A korábbi Kuratóriumi tagok közül, Blaskovics Dávid és Peredi Zoltán törlésre kerültek.
A Kuratórium elfogadta a következőket:
Fehér Krisztián és Borbély László az Alapítvány (Kuratórium) munkáját segíti a jövőben)
A későbbiekben részletezendő tevékenységhez felkérjük a BGE képviselőjét, hogy vegyen részt az Alapítvány (Kuratórium) munkájában.

Szervezeti Változás: / Jóváhagyás 11. Pk. 60664/2014/14/
Az Alapítvány új neve:
Családi Vállalkozások Országos Egyesület Közhasznú Alapítványa az Oktatás és Kultúra támogatására

Jogállása:
Közhasznú, nonprofit Alapítvány
Hivatalos rövidítés:
CSVOE Közhasznú Alapítvány

Székhely:
1013 Budapest Lánchíd u 7-9.

Fő tevékenység:
- Nevelés, oktatás és, képességfejlesztés ,ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Az Alapítvány főbb tevékenysége 2018-ban
Képzés, oktatás szervezése a három Egyetem hallgatói számára (költségmentes) 2018 szeptembertől.
Külső tanfolyamok szervezése (költségtérítéses)
Együttműködés kialakítása a Miskolci, Kecskeméti Neumann János, és a Budapesti Gazdasági Egyetemmel.
A „régi” elképzelések (mentorálás) működtetése, ha a feltételek adottak lesznek.
A Kultúra támogatása, a kezdő és fiatal művészeken keresztül.

Egyéb információk:
A honlap és a facebook oldal átalakítására a Két Zsiráf Kft. kapott megbízást.
A honlap új domain neve: www.csvoe-alapitvany.hu lesz
2018 évre szóló, Civil szervezetek - Alapítványok működtetést segítő pályázaton indultunk. Még nincs eredmény

Azonnali feladatok:
A közhasznúság adminisztrációs feltételeit végrehajtani.
Az új honlap és facebook tartalmát feltölteni.
Meg kell kezdeni a BGE-vel való együttműködés részleteinek megbeszélését.

2018. március 23.

dr. Berendi Péter
a Kuratórium Elnöke

 

©2020 - CSVOE Közhasznú Alapítvány - 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9.

Keresés